chuyên dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán – Quyết toán thuế

Nội dung của công việc hoàn thiện sổ sách kế toán:

Tham khảo:dịch vụ kế toán

Công việc này được áp dụng đối với những doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của chúng tôi và có nhu cầu hoàn thiện lại hệ thống sổ sách kế toán trong một hoặc nhiều năm tài chính.
Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thốngổ sách kế toán của Doanh nghiệp, tư vấn điều chỉnh các sai phạm liên quan về thuế:

Bàn giao toàn bộ sổ sách kế toán, chứng từ của doanh nghiệp trong các năm
Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp;
Kiểm tra lại chứng từ gsốc so với tờ khai thuế GTGT hàng tháng để phát hiện thiếu sót.
Điều chỉnh, bổ sung các chứng từ kế toán chặt chẽ với chứng từ gốc.
Tư vấn, xử lý các tình huống tồn đọng của chứng từ: như mất chứng từ, chứng từ không hợp lệ….
Cân đối, tính toán điều chỉnh giúp doanh nghiệp mức hợp lý trên các báo cáo

Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán, lập Báo cáo tài chính:
Sửa đổi dữ liệu kế toán trong các năm, thực hiện điều chỉnh hạch toán, phân bổ hạch toán theo đúng chuẩn mực nếu cần thiết
In ấn và thiết lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán
Lập báo cáo tài chính năm
Chịu trách nhiệm giải trình quyết toán thuế
Tư vấn hoặc giữ vai trò là nhân viên kế toán của doanh nghiệp đứng ra trực tiếp giải trình với cơ quan thuế về các vấn đề liên quan đến sổ sách kế toán đã thực hiện.


Tìm hiểu:dịch vụ khai báo thuế


Chi phí thay đổi: Phí dịch vụ: 200.000 đồng.