tìm hiểu công việc của kế toán tiền lương trong doanh nghiệp

Kế toán tiền lương là một công việc hạch toán tiền lương của nhân viên được dựa vào các yếu tố khác nhau như: Bảng chấm công, bảng theo dõi công tác, phiếu làm thêm giờ, hợp đồng lao động, hợp đồng làm khoán…. để lập bảng tính, thanh toán tiền lương và bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Tham khảo: dịch vụ thành lập công ty

Các chứng từ cần sử dụng
- Bảng chấm công
- Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc khối lượng công việc hoàn thành
- Hợp đồng lao động
- Bảng thanh toán lương
- Bảng thanh toán tiền thưởng

Công việc của kế toán tiền lương
Người phụ trách kế toán tiền lương sẽ phải làm các công việc sau:
- Tổ chức ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ tình hình hiện có và sự biến động về số lượng và chất lượng lao động, tình hình sử dụng thời gian lao động và kết quả lao động
- Tính toán chính xác, kịp thời, đúng chính sách chế độ về các khoản tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp phải trả cho người lao động.

- Thực hiện việc kiểm tra tình hình chấp hành các chính sách, chế độ về lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm ý tế (BHYT) và kinh phí công đoàn (KPCĐ). Kiểm tra tình hình sử dụng quỹ tiền luơng, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ.

- Tính toán và phân bổ chính xác, đúng đối tượng các khoản tiền lương, khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh

Tìm hiểu: dịch vụ kế toán trọn gói

- Lập báo cáo về lao động, tiền lương , BHXH, BHYT, KPCĐ thuộc phạm vi trách nhiệm của kế toán.Tổ chức phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ.